No.5056 高脚朱陵硯 KOUKYAKUSYURYO-KEN

19.5×14.5×4.0 

金鳳石(朱漆仕上)