No.5001 鐸陵紫彩硯 TAKURYO-SISAI KEN

25.0×20.0×4.0 

端渓石(中国)