No.5039 蓋物彩漆円硯 

HUTAMONO SAISITSU ENKEN

 12.0 × 12.0 × 3.0cm  

 鳳鳴石 朱漆・黒漆仕上